Všeobecné obchodní podmínky pro spotřebitele dle ustanovení § 1751 Občanského

zákoníku pro

Ing. Jakub Pavel, IČO 10940898, zapsaného na ŽÚ v Benešově (dále Prodávající)

Čapkova 989

251 64 Mnichovice

email: info@heeskof.cz

web: www.heeskof.cz

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) jsou nezbytnou součástí Kupní smlouvy.

1.2 Tyto VOP platí pro všechny smluvní vztahy mezi Prodávajícím a třetími osobami, jako kupujícími v postavení spotřebitelů, týkající se podnikatelské činnosti Prodávajícího, blíže upravují a upřesňují uzavřené smlouvy a podávají závazný výklad použitých pojmů.

1.3 Všechny smluvní vztahy Prodávajícího se spotřebitelem se řídí těmito VOP a individuální kupní smlouvou. Podpisem kupní smlouvy, či odesláním objednávky, kupující stvrzuje, že se s těmito VOP seznámil.

2. VÝKLAD POJMŮ

2.1 Výklad v tomto článku uvedených a tučně zvýrazněných pojmů je závazný pro VOP a smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím.

Kupující – spotřebitel.

Spotřebitel – fyzická osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá kupní smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná.

3. HLAVNÍ ZNAKY A VLASTNOSTI ZBOŽÍ

3.1 Hlavní znaky a vlastnosti zboží jsou specifikovány v Ceníku produktů prodávajícího, jenž je přístupný na jeho webových stránkách.

4. DODÁNÍ A PŘEVZETÍ ZBOŽÍ

4.1 Podmínky dodání a převzetí zboží jsou popsány v objednávce,  zboží se zasílá prostřednictvím zásilkové služby po úhradě objednávky předem.

5. KUPNÍ CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1 Ceny zboží a služeb jsou mezi Prodávajícím a Kupujícím sjednány dohodou smluvních stran, pokud není sjednáno jinak, ve výši dle platného Ceníku produktů prodávajícího v době dodání zboží, a zveřejněné na internetových stránkách prodávajícího.

5.2 K ceně zboží se nepřipočítává DPH, Prodávající není plátcem DPH.

5.3 Platební podmínky

Kupní cenu zboží lze uhradit pouze bezhotovostním převodem na účet Prodávajícího

6. ZÁRUKA 20 DNŮ NA VRÁCENÍ PENĚZ

6.1. Kupující má právo na vrácení peněz do 20 kalendářních dnů ode dne, kdy bylo zboží Kupujícímu doručeno. Kupující musí během této lhůty poslat Prodávajícímu zprávu na email info@heeskof.cz, ve které uvede, že chce vrátit zboží a následně do 5 pracovních dnů poslat zboží zpět Prodávajícímu.

6.2 Tato záruka se vztahuje pouze na povrchové úpravy, které jsou součástí standardní nabídky v době prodeje. U individuálních povrchových úprav na přání klienta nelze tuto záruku uplatnit.

6.3 Zboží musí být vráceno v původním obalu, ve kterém je Kupující od Prodávajícího obdržel.

6.4. Náklady na doručení vráceného zboží hradí Kupující.

6.5. Je-li vrácené zboží poškozeno, je Prodávající oprávněn vůči kupujícímu – spotřebiteli uplatnit nárok na náhradu snížené hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

7. JAKOST ZBOŽÍ A ODPOVĚDNOST ZA VADY

7.1 Prodávající je povinen dodat zboží v souladu s platnými normami a odpovídající platným předpisům a v souladu s uzavřenou Kupní smlouvou.

7.2 Kupující je povinen zboží zkontrolovat bezprostředně při předání a veškeré zjistitelné vady uvést v dodacím listu.

8. NÁROKY Z VAD ZBOŽÍ

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku), tedy zejména:

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:

(a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,

(b) na odstranění vady opravou věci,

(c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

(d) odstoupit od smlouvy.

Kupující sdělí Prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

Neodstraní-li prodávající vady v zákonné lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva podle § 2107.

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit  vadu.

Jiné vady může Prodávající odstranit podle své volby opravou zboží nebo dodáním nového zboží; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady.

Neodstraní-li Prodávající vadu zboží včas nebo vadu odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

9. ZÁRUKA

Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že zboží je dodáno ve složení odpovídající dohodě, závazné normě a technickému označení druhu zboží. Prodávající poskytuje Kupujícímu, jako spotřebiteli, záruku za jakost v délce 24 měsíců. Záruka se vztahuje pouze na vady zboží spočívající v tom, že dodané zboží je dodáno v jiné, než sjednané kvalitě a nejsou naplněny důvody pro vyloučení odpovědnosti za vady.

10. REKLAMAČNÍ PRAVIDLA

Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho sídla popř. elektronicky na kontaktech uvedených v záhlaví VOP. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy Prodávající obdržel zprávu od kupujícího ohledně reklamovaného zboží.

11. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

11.1 Poruší-li jedna ze stran kupní smlouvu podstatných způsobem, může druhá strana bez zbytečného odkladu od kupní smlouvy odstoupit. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala. V ostatních případech se má za to, že porušení podstatné není.

11.2 Strana může od smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu poté, co z chování druhé strany nepochybně vyplyne, že poruší kupní smlouvu podstatným způsobem a nedá-li na výzvu oprávněné strany přiměřenou jistotu.

11.3 Jakmile strana oprávněná odstoupit od kupní smlouvy oznámí druhé straně, že od kupní smlouvy odstupuje, nebo že na kupní smlouvě setrvává, nemůže volbu již sama změnit.

11.4 Kupující může od kupní smlouvy odstoupit na základě části 6 těchto VOP, která upravuje nároky plynoucí z odpovědnosti prodávajícího za vady.

11.5 Prodávající je oprávněn od uzavřené kupní smlouvy odstoupit do doby převzetí zboží kupujícím, zejména v případě, že nebude schopen dodat zboží.

11.6 V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší.

11.7 Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

11.8 V případě odstoupení od kupní smlouvy je kupující povinen uhradit kupní cenu za tu část plnění, s jejímž plněním bylo započato. Za započetí plnění se považuje začátek výroby objednaného zboží.

11.9. Právo kupujícího – spotřebitele odstoupit od smlouvy v případě komunikace na dálku (internet,mail apod.)

Kupující – spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů. V případě uzavření kupní smlouvy běží 14 denní lhůta ode dne následujícího po dni, kdy spotřebitel převezme zboží. V případě uzavření smlouvy, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží 14 denní lhůta ode dne následujícího po dni, kdy spotřebitel převezme poslední dodávku zboží. Odstoupení od smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě podle předchozí věty. V případě, že si kupující – spotřebitel přeje odstoupit od smlouvy ve výše uvedené lhůtě, kontaktuje prodávajícího a písemně uvede, že odstupuje od smlouvy. Součástí tohoto oznámení o odstoupení kupující – spotřebitel uvede číslo objednávky, datum nákupu a kompletní bankovní spojení pro vrácení peněz. Toto oznámení lze zaslat na e-mailovou adresu prodávajícího.

Kupující – spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nemůže jako spotřebitel mimo jiné odstoupit od smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, tj. zejména, pokud si kupující vybral povrchovou úpravu, která není předmětem standardní nabídky na internetových stránkách Prodávajícího v době zadání objednávky ze strany kupujícího.

Pokud Kupující – spotřebitel odstoupí od kupní smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději 14 dnů od dne, kdy prodávajícímu došlo oznámení kupujícího – spotřebitele o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které prodávající od kupujícího – spotřebitele obdržel, včetně nákladů na dodání zboží (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku kupujícím – spotřebitelem zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání prodávajícím nabízený). Pro vrácení peněz použije prodávající stejný platební prostředek, který byl spotřebitelem použit pro provedení počáteční transakce, pokud kupující – spotřebitel výslovně neurčí jinak. Prodávající vrací kupujícímu – spotřebiteli platbu až po obdržení vráceného zboží.

Kupující – spotřebitel je povinen bez zbytečného odkladu, nebo nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od smlouvy, zaslat prodávajícímu zpět na adresu uvedenou shora zboží obdržené na základě kupní smlouvy. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud bylo zboží odesláno před uplynutím 14 dnů. Zboží musí být zabaleno ve vhodném obale, musí být čisté a kompletní.

Přímé náklady spojené s vrácením zboží nese kupující – spotřebitel. Prodávající upozorňuje kupujícího – spotřebitele, že pokud zboží ze své podstaty nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou, nese kupující – spotřebitel přímé náklady spojené s vrácením zboží ve výši všech přímých nákladů.

Kupující – spotřebitel odpovídá za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinnosti kupujícího – spotřebitele, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu – spotřebiteli uplatnit nárok na náhradu snížené hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

12. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORU

12.1. Pokud mezi prodávajícím a spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb.,o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu vyřešení jsou vedena na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

13.1 Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1.1.2021.

Přejít nahoru